Pūres KKS tika dibināta 2000. gada 2. novembrī, to nodibināja 20 Pūres pagasta iedzīvotāji. 2001. gada 22. martā Pūres KKS saņem Latvijas Bankas licenci Nr. 164 banku operāciju veikšanai. 2001. gada 10. maijā Pūres KKS reģistrācija LR uzņēmuma reģistrā ar Nr. 40003545632 – darbības uzsākšana.

2002. gada 19. februārī par Pūres KKS biedru kļūst Pūres pagasta padome. 2002. gada 25. aprīlī par Pūres KKS biedriem kļūst blakus esošās pagastu padomes – Jaunsātu, Sēmes, Zentenes, kas ļauj šo pagastu iedzīvotājiem iestāties krājaizdevuma sabiedrībā. 2010. gada maijā Pūres KKS uzsāk darbu ar EUR. 2010. gadā par Pūres KKS biedriem var kļūt Tukuma novada iedzīvotāji, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

2021. gadā pēc Administratīvo teritoriju likuma maiņas paplašinās Tukuma novada teritorija.

Par Pūres KKS biedru var kļūt jebkurš:

  1. Pilngadīgs Tukuma novada (Tukuma un Kandavas pilsētas, Cēres, Degols, Džukstes, Engures, Irlavas, Jaunpils, Jaunsātu, Lapmežciema, Lestenes, Matkules, Pūres, Sēmes, Slampes, Smārdes, Tumes, Vānes, Viesatas, Zantes, Zemītes, Zentenes pagasta) iedzīvotājs;
  2. Nekustamā īpašuma īpašnieks;
  3. Biedrs, kurš strādā novada teritorijā.
*Jāpiekrīt Sabiedrības Statūtiem jāiemaksā iestāšanās nauda 7.11 euro un jāiegādājas viena paja 14.23 euro vērtībā.

Krājaizdevu sabiedrības mērķis ir apmierināt savu biedru saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, kuru nodrošināšanai nepieciešami finanšu līdzekļi, veicināt viņu materiālā dzīves līmeņa paaugstināšanu, dot iespēju biedriem noguldīt savus ietaupījumus uz procentiem, saņemt aizdevumus saskaņā ar Sabiedrības kredītpolitiku, kā arī citus pakalpojumus, kas noteikti Statūtos.

Krājaizdevu sabiedrības uzdevumi ir nodrošināt  biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem izcenojumiem.

Krājaizdevu sabiedrības būtība ir biedru dibināts un pārvaldīts finanšu kooperatīvs,  kurš spēj apmierināt biedru ikdienas vajadzības, iesaistot šajā procesā pašus cilvēkus. Krājaizdevu sabiedrības pamatuzdevums ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai, veicinot taupību un veidojot resursus biedru kreditēšanai, sekmētu viņu labklājību.

Krājaizdevu sabiedrības biedri ir vienlaicīgi tās īpašnieki un klienti - krājaizdevu sabiedrība pieder visiem biedriem un tikai biedri var saņemt pakalpojumus. Lai kļūtu par biedru, ir jāiegādājas vismaz viena paja, kas nosaka biedra īpašuma tiesības sabiedrībā. Visiem biedriem ir vienādas tiesības krājaizdevu sabiedrības kontrolē, jo neskatoties uz paju skaitu, kas pieder biedram, balsošanā katram ir tikai viena balss.

Iestāšanās maksa
Kooperatīvās sabiedrības biedra naudas iemaksa, kas paredzēta ar viņa uzņemšanu saistīto izdevumu segšanai.

Pajas
Fiziskās vai juridiskās personas ieguldījums kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā.