noguldījumi

  Noguldījums – naudas līdzekļu glabāšana Sabiedrības kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem, saskaņā ar Sabiedrības Noguldījuma apkalpošanas politiku.

Noguldījumu piesaistīšanas noteikumus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Krājaizdevu sabiedrību likumu, Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas noteikumiem un Sabiedrības Statūtiem izstrādā Sabiedrības valde kopā ar kredītkomiteju un apstiprina Sabiedrības biedru kopsapulce.   

Brīvos naudas līdzekļus Sabiedrībā var noguldīt tās biedrs, saskaņā ar Sabiedrības STATŪTIEM.